Hvad tilbyder vi?

Bostøtte
Vi oplever nødvendigheden af at der findes en støttende indsats for målgruppen. Støtten kan være af personlig, social og faglig karakter. Vi kan være medansvarlige og koordinere indsatsen for det enkelte barn/unge/voksen for at sikre højest mulig livskvalitet. Vi yder støtte til at borgeren i videst muligt omfang kan varetage ADL opgaver.
Vi har erfaring med at samarbejde med offentlige instanser såsom

 • UU-vejledning
 • Misbrugscenter
 • Jobcenter
 • Læge
 • Psykiatrisk afdeling i forbindelse med ambulant behandling samt indlæggelse
 

Spiseforstyrrelse
Vi tilbyder et team med højt fagligt niveau til støtte og behandling til mennesker, der har en spiseforstyrrelse. Vi har stor erfaring med at koordinere indsatsen efter udskrivelse fra Regionspsykiatrien i Randers og Århus. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret indsats.

 • Støtte tilrettelagt ud fra det enkelte menneskes behov
 • Måltidsstøtte 5 gange dagligt af 1-2 timers varighed i hjemmet eller på institution
 • Miljøterapi
 • Psykoedukation
 • Kognitiv adfærdsterapi og ACT
 • Mentalisering
 • Træning af dagligdagskompetencer
 • Træning af sociale kompetencer
 • Kropsaccept og madro
 • Koordinering af det tværfaglige samarbejde
 • Kvalitetssikring
 
Støtte i hjemmet

Vi har erfaring med støtte i familien, som sikrer barnet/den unges udvikling. Støtten kan varetages både i dag- og nattetimer. Målet er at sikre familiens udvikling eller stabilisering, på bedst mulig vis. Opgaven løses i samarbejde med socialrådgiver samt familien.
Vi har erfaring med

 • At etablere og sikre en struktureret dagligdag
 • Gennemførelse af fritidsaktiviteter
 • Måltidsstøtte
 • med flere….


Projekter
Vi har mulighed for at etablere og kvalitetssikre korterevarende indsatser på institution eller eksternt, som f.eks. I sommerhus. Denne indsats etableres typisk i overgangen mellem tilbud. Vi har erfaring med at sikre struktur i dagligdagen for borgeren, samt at overgang til nyt tilbud foregår med højt fagligt fokus og med omsorg for borger samt familie.

Vikardækning
Vi har en bred sammensat personalegruppe med medarbejdere, som er uddannet pædagoger, sygeplejersker, social og sundhed assistenter, diætister samt sikkerhedsvagter. Vi varetager vikardækning i dagvagt, aftenvagt og nattevagt.

Samvær
Vi har erfaring med koordinering af overvåget samt støttet samvær. Samværet udføres med respekt for familiens behov samt kommunens krav. Samvær kan være i samarbejde med forældre, bedsteforældre, søskende, øvrige familiemedlemmer samt venner. Vi har egnede lokaler til dette og garanterer dermed et trygt fysisk rum.

Vi arbejder ud fra §52, §54 §71 §83, §85, §107

Special pædagogisk lærerteam
Tilbuddet tager udgangspunkt i et ønske om at hjælpe de elever, som er særligt udfordret i specialklasser og almen klasser ude på folkeskolerne i Randers kommune. Vi har erfaring med, at visse elever mister motivationen for at gå i skole, hvilket betyder de enten ikke møder i skole, sidder for dem selv uden fagligt eller socialt indhold eller skaber uro, der vanskeliggør undervisningen for lærere og klassekammerater.
Vi ser derfor et behov for at komme ud og lave en styrket indsats i en tidsbegrænset periode, hvor vi, igennem samarbejde med elev, lærere og et udvidet samarbejde med familien, forsørger at vinde tilliden til skolen tilbage. Eleverne vil møde en anderledes tilgang, ligesom undervisningen i en periode vil være anderledes end de oplever i deres nuværende tilbud. Der vil være mulighed for at undervisningen også ligger udenfor de traditionelle undervisningslokaler. Vi vil løbende evaluere forløbet da målet er at eleven hurtigst muligt skal tilbage til folkeskolen og den klasse eleven tilhører.
Vi vil ved observationer i klassen have mulighed for at samle den gruppe af elever, der er særligt udfordret i forhold til adfærd og lave en gruppe intervention med disse. Der vil også være mulighed for sparring med lærere, der er tilknyttet eleven, for at sikre den positive udvikling.
I teamet omkring eleven vil der være lærere og pædagoger med højt fagligt niveau indenfor specialområdet. Alle medarbejdere har lang praksis erfaring indenfor området, med de særligt udfordrede elever.

Vi fakturer pt. kommunen 475 kr. i timen for indsatsen og det er rådgiver, der bevilliger til tilbuddet.